פגישה ראשונה חינם
השאירו פרטים

ונשיב לכם על כל שאלה

או חייגו: 08-9714114
050-3896927

מדריך לרישום עסק חדש

במדריך זה מובא מידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה שעומדים לבצע פעילויות עסקיות ונדרשים להירשם כעוסק במשרדי מע"מ.

מדריך זה כולל מידע בנושאים הבאים:

 

 

1. רישום כעוסק
2. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק
3. עוסק פטור
4. ניהול ספרים
5. הוצאת חשבוניות
6. ניכוי מס תשומות
7. הגשת דו"ח תקופתי
8. הגשת דו"ח להחזר
9. דווח מקוון
10. הודעה על שינוי בעסק
11. סגירת תיק עוסק
12. פעילות עסקית שאינה מחייבת רישום כעוסק

 

1.מי נדרש להירשם כעוסק?

אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע"מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

 

2.אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?

המסמכים הדרושים לצורך רישום כעוסק, על פי הפרוט הבא:

 

עוסק (יחיד)

• תעודת זהות
• חוזה קניה/שכירות של מקום העסק.
• אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
• מסמכים נוספים המעידים על הקמת עסק ופעילותו.

 

שותפות ( שני אנשים או יותר)

• תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
• חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק.
• אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות.
• אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
• על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ.

 

חברה בע"מ

• אישור של רשם החברות על רישום החברה .
• תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר ע"י רשם החברות.
• שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
• חוזה קניה/שכירות של מקום העסק.


3. עוסק פטור?
• תוכל להיות מסווג כ"עוסק פטור" כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" בחקיקה. (הסכום מתעדכן פעם בשנה, בינואר 2013 הסכום הקובע היה 78,280 ₪).
• על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/ומקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).
• כעוסק פטור:
1. אתה פטור מתשלום מס ומהגשת דו"חות חודשיים.
2. אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
3. אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך.
4. אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו.
• אם סווגת כ"עוסק פטור", אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-"הסכום הקובע", עליך לגשת למשרד אזורי מע"מ, על מנת לשנות את סיווגך ל"עוסק מורשה".
פרטים נוספים בענין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכיו"ב ניתן לקבל במשרד אזורי מ"עמ הקרוב למקום עסקך.
4. ניהול ספרי העסק
עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף.
עליך לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק ולקבלת הסבר בדבר ניהול ספרי העסק.
את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך 7 שנים.


כיצד מחשבים את סכום המע"מ?
סכום המע"מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים – העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה.
במקרה של עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה"כ העלות + הרווח המקובל בענף.


מהו מועד החיוב במס?
ברוב המקרים, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין או מתן השירות. בתוך שבועיים ממועד זה עליך להוציא חשבונית.
עם זאת, יש חשבוניות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התשלום, ולגבי עסקאות אלו עליך להוציא חשבונית תוך שבוע ימים מיום קבלת התשלום.
במתן שירות מתמשך, שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס הוא עם גמר מתן השירות, או עם קבלת מקדמה על חשבון התמורה. נותן השירות חייב להוציא חשבונית בתוך 7 ימים מגמר מתן השירות, או ממועד קבלת המקדמה.
כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו- מקרקעין או טובין- לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.


5. חשבוניות


מהי חשבונית עסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עסקה כוללת את הפרטים הבאים:
• שם העוסק.
• מס' עוסק.
• תאריך הוצאת החשבונית.
• מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).
• שם הלקוח וכתובתו.
• תיאור הטובין או השירות.
• היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
• הכמות.
• מחיר היחידה.
• סכום החשבונית.


מהי חשבונית מס?
אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת אל כל הנתונים הבאים:
• שם העוסק וכתובת העסק.
• המילים "עוסק מורשה".
• מס' "עוסק מורשה".
• המילים "חשבונית מס".
• המילה "מקור" (על גבי מקור החשבונית בלבד).
• מס' החשבונית (מספר סידורי).
• תאריך הוצאת החשבונית.
עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:
• שם הלקוח וכתובתו.
• פירוט העסקה.
• מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).
• המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
• חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.
חשבונית שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדיוקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.


6. ניכוי מס תשומות
מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשמוני יבוא על שמך.
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד.
מבחינים בין שני סוגים של תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.
ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשל"ו-1976).
אולם קיימים עיסוקים, כגון, מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצרכי העסק.
ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3500 ק"ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצרכי העסק.
למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כמתפרסם באתר הרשות, או לברר את הענן במשרד אזורי מע"מ עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדיוקים עליו.
ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי העסק
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:
• אם עיקר השימוש בו הוא לצרכי העסק- תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות.
• אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורך העסק- תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.


7. דו" תקופתי על פעילות עסקית
עם רישום כעוסק, תקבל טופס דו"ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו"חות שישמש אותך עד סוף שנת השוטפת.
בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח התקופתי.
אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, דאג לקבל טופסי דיווח ממשרד מע"מ האזורי שבו נרשמת.
תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שיקבע.
הדו"ח התקופתי כולל:
• כל העסקאות שביצעת בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
• עסקאות שביצעת בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי או לשימושם של בני ביתך, לדוגמא מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך.
• כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה.
• סכום המס הכלול בתשומות העסק.
• בשורה האחרונה, "הסכום לתשלום", רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.
אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות- עליך להגיש דו"ח לתשלום, ולצרף לדו"ח אמצעי של מלוא "הסכום לתשלום".
אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף- במקרה זה עליך להגיש דו"ח להחזר.
מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי?
עליך להגיש את הדו"ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמא דו"ח 1/2013 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין ה 1.1.13 ובין 31.1.13, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.13.
אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמא דו"ח 3/13- 4/13, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.13 ובין 30.4.13, ויגש לא יאוחר מיום 15.5.13.
דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.
האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
עליך להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה זה עליך לציין "אפס" במחזור העסקאות.
אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, פנה למשרד מע"מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.
מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן?
חשוב מאד, להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן.
לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:
• הטלת קנס פיגורים.
• הטלת קנס חוב.
• הוספת הפרשי הצמדה וריבית.
• הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).
• קביעת מס.
במקרה של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים. גילוי מקרה של דו"ח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.
היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?
דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר עד "הסכום הקובע" – יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים, או ע"י מייצג המקושר לשע"ם, או באינטרנט.


8. מתי מגישים דו"ח להחזר?
כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר.
היכן מגישים דו"ח להחזר?
את הדו"ח להחזר עליך להגיש כאמור להלן בכפוף לסכום שנקבע בתקנה 23(ג) לתקנות מע"מ (הסכום מתעדכן פעמיים בשנה: ב-1 בינואר וב-1 ביולי, בהתאם למדד. בינואר 2013 הסכום שנקבע הוא: 18,082₪).
• דו"ח להחזר עד הסכום הקובע כאמור לעיל, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים.
• במקרים הבאים, עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד מע"מ האזורי:
1. כאשר הסכום להחזר גבוה מהסכום הקובע.
2. אם אתה עוסק חדש, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום רישומך- בכל סכום להחזר. עליך לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 "טופס ריכוז רשמוני יבוא", המהווים את הבסיס לדו"ח ההחזר.
3. אם אתה סוגר את עסקך- בכל סכום להחזר.
• אתה רשאי להגיש את הדו"ח להחזר בכל משרד מע"מ אזורי, למעט אם אתה עוסק הרשום באחד ממשרדי מע"מ האזוריים הבאים- מע"מ גוש דן, מע"מ ומס קניה ת"א, מע"מ ת"א 1, מע"מ ת"א 2, מע"מ ת"א 3, מע"מ פתח תקווה, במקרה כאמור עליך להגיש את הדו"ח להחזר במשרד האזורי בו אתה רשום.
• אם אתה מגיש את הדו"ח במשרד האזורי, הבא עמך תקליטור המכיל את פרטי חשבונית המס ורשמוני יבוא הכלולים בתשומות הרשומות באותו דו"ח, או טופסי ריכוז המפרטים את חשבוניות המס ורשמוני היבוא כאמור.
• אם אתה מייצג המקושר לשע"מ, אתה רשאי להזין ישירות למחשב שע"מ דו"חות להחזר ולתשלום ללא הגבלת סכום, וכן טופסי 874/875.
את הטפסים הבאים תוכל להוריד מאתר הרשות או לקבלם במשרד מע"מ האזורי:
• טופס מע"מ 874- ריכוז חשבוניות מס.
• טופס מע"מ 875- ריכוז רשמוני יבוא.
לטפסים אלו עליך לצרף חשבוניות, כשסכום המס המצוין בכל אחת מהן גבוה מ-5000 ₪. רצוי שתביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה.
אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא עמך את רישיון הרכב ואישור העברת בעלות.
אם רכשת נכס, הבא עמך את חוזה הרכישה.
לתשומת לבך:
• סכום ההחזר יוחזר לך בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.
• הקפד שבמשרד מע"מ יהיו פרטים מעודכנים של חשבון הבנק שלך.
מה עושים במקרה של טעות בדו"ח?
במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו"ח, באפשרותך להגיש דו"ח מתקן שבו יצוינו הפרטים הנכונים. עליך להגיש את הדו"ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל תיקך.
אם כתוצאה מהתיקון תחויב בתשלום נוסף, יינתן לך שובר לתשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק.
יודגש, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.


9. דיווח מקוון
במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, שונה חוק מס ערך מוסף בכל הנוגע לאופן הדיווח התקופתי, וכיו"ב. בעקבות התיקון, ידרשו העוסקים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם והתשומות ששימשו לביצוען.
בדיווח המפורט באופן מקוון (on-line), יכלול העוסק מידע מפורט על העסקאות והתשומות הנוגעות לתקופת הדיווח. חובת הדיווח המקוון תכול על חייבי מס שונים, כהגדרתם בחוק על פי היקף וסוג פעילותם.
חובת הדיווח המקוון תחול על העוסקים באופ הדרגתי, כמפורט בזה:
החל מינואר 2010, תחול חובת הדיווח המון על עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ-4 מליון ₪ בשנה, והחייבים לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, וזאת בנוסף להגשת הדו"ח התקופתי למע"מ.
החל מינואר 2011, תחול חובת הדיווח המקוון על עוסקים שמתקימים בהם אחד (או יותר) מהקריטריונים הבאים, כדלהלן:
1. כל העוסקים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2010 גבוה מ-4 מליון ₪ (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות).
2. כל עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים (ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם).
3. ניתן לראות הנחיות מפורטות לביצוע הדיווח המקוון באתר של רשות המיסים בישראל שכותבתו: HTTP;/.ozar.mof.gov.il/taxes
החל מינואר 2012, תחול חובת הדיווח רק באופן מקוון (on-line), במקום הגשת הדוחות התקופתיים הנהוגה כיום.
ניתן לראות הנחיות מפורטות לביצוע הדיווח המקוון באתר של רשות המיסים בישראל, שכותבתו: ozar.mof.gov.il/taxes
10. הודעה על שינוי בעסק
עליך להודיע למשרד מע"מ שבו מנוהל תיקך על כל שינוי שחל בעסק, כגון: שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מס' טלפון, הפסקת פעילות עסקית (גם זמנית), חילופי גברי בשותפות, וכן על כל שינוי בתוך 15 יום ממועד השינוי.


11. הודעה על סגירת עסק
במקרה של סגירת העסק, עליך לפנות למשרד מע"מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית, ולמלא טופס הודעה על סגירת עסק/ הצהרה.
במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת העסק. במקביל למילוי הטופס, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
• לדווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים).
• לפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, שטרם נמכרו ונשארו ברשותך.
• לשלם את כל החובות, אם ישנם, ולהביא צילום של הדו"ח התקופתי האחרון.
• לשלם מע"מ על כל מכירה של נכסי העסק, כגון: מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.


12. איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?
אם עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע"מ החל על השירות שאתה נותן, מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).
אם אתה שכיר המבצע עסקה אקראית (חד- פעמית) בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח- עסקת אקראי (טופס מע"מ 8356).
אם אתה משכיר נכס אחד או יותר ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה רשאי להעביר את חובת תשלום המע"מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.

לשאלות נוספות שמתעוררות בנושא, ממולץ שתפנה לקבל יעוץ והכוונה אצל רואי חשבון או לחילופין  במשרד איזורי מע"מ.