פגישה ראשונה חינם
השאירו פרטים

ונשיב לכם על כל שאלה

או חייגו: 08-9714114
050-3896927

הפקדות בקופות גמל, פנסיה

המדריך לזיכוי וניכוי מס מקופות גמל, פנסיה , וביטוחי מנהלים.

 


מפנים אליי ולמשרדי , גליה בר רואה חשבון, הרבה שאלות במיוחד בסוף שנה, כמה להפקיד לכל אחת מהקופות השונות, קופות גמל, פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ,מה השוני בין הקופות ולמה עדיף להפקיד וכמה הטבות ממס יקבלו בגין הפקדות אלו. הבנקים סוכני הביטוח ונציגים של חברות הפיננסים יוצרים קשר עם בעלי העסקים ומשכנעים אותם שאם יפקידו לקופות השונות יקבלו הטבה ממס, בעלי עסקים פונים אליי וטוענים שסוכני ביטוח ונציגים שונים , משכנעים אותם להפקיד כספים לקופות השונות ומבטיחים להם שישלמו מס הכנסה פחות כ 50% מגובה ההפקדה ועדיף להם חסכון מאשר לשלם מס. הסוכנים השונים אינם מספרים את כל האמת , הם מעוניינים שבעלי העסקים יפקידו לקופות השונות כמה שיותר כי הם מקבלים עמלות על כך , למפקידים בעלי העסקים (גם לשכירים ), מגיע ניכוי וזיכוי ממס וגובה הטבות המס מחושב בהתאם למספר משתנים שהסוכנים אינם מתחשבים בהם כשהם מייעצים ללקוחות.
גובה ההטבות מחושב בהתאם למספר משתנים:
- גיל החוסך
- מעמד החוסך- עמית מוטב או עמית יחיד
- גובה המס השולי (% המס השולי שמשלם הנישום למס הכנסה).
- סכום ההפקדות- ישנם תקרות הקבועות בחוק והם משתנות משנה לשנה.
- ייעוד ההפקדה – לקצבה ,לתגמולים,לביטוח חיים, לאובדן כושר עבודה, לביטוח בריאות.
- לשכירים מה מבנה השכר מה החלק המכוסה פנסיונית ומה אינו מכוסה.
בסקירתנו נציין את סוגי הקופות הקיימות, ההבדל בין זיכוי לניכוי ממס, נציין את התקרות השונות , ודוגמא להפקדות בקופות שונות עם שיעורי מס שולי שונה להמחשת ההבדלים.


מהי קופת גמל?

 

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס. 

 

מהי קרן השתלמות ?

 

בקרן השתלמות החיסכון איננו לגיל פרישה, אך ניתן לקבל בו הטבות מס . קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס (ובלבד שלא בוצעה על ידו משיכה כלשהי מאותו חשבון). אם העמית משך חלק מהכסף שנצבר בחשבונו בקרן, ייסגר החשבון להפקדות חדשות והעמית יצטרך לפתוח חשבון חדש עם ותק חדש לצורך ביצוע ההפקדות השוטפות החדשות.


מהי קרן פנסיה ?


קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר - הסיכונים הביטוחיים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים, למעשה, זה את זה. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כפי שכל "הצלחה" מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן. היתרון של הביטוח ההדדי נעוץ במחיר זול יחסית שמשלמים החוסכים (מאחר שקרן הפנסיה לא נושאת בסיכון הביטוחי). החיסרון לעומת זאת הוא שייתכנו שינויים בזכויות העמיתים. שינויים אלה יכולים להיווצר לדוגמה כתוצאה מתשלומים גבוהים מהצפוי בגין אירועים ביטוחיים (איזון אקטוארי. בקרן פנסיה יש כיסוי לשלושה סיכוני ביטוח: ביטוח מפני התארכות החיים, ביטוח מפני נכות וביטוח שאירים. האופן שבו מנהל קרן הפנסיה מטפל בסיכונים הביטוחיים, משפיע על גובה החיסכון הפנסיוני של החוסך ועל חשיפתו לסיכונים השונים. בקרן פנסיה קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו.
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
לרוב העובדים החוסכים בקרן פנסיה עומד שיעור ההפקדה על 6 % מהשכר על חשבון העובד, 6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים, ועוד 6% כפיצויים. חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

 

מהו ביטוח מנהלים ?


ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.
ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.
בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.
בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים שכיר ועצמאי.
כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים. במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ- 3.5% מהשכר).
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

 

זיכוי מס/ ניכוי מס ?


הפקדות לקופת גמל,ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, וקרנות השתלמות מזכות בהחזרי מס, הטבות המס ניתנות באמצעות זיכוי או ניכוי או שילוב ביניהם . מטרת המחוקק לעודד חיסכון לטווח ארוך במטרה למקסם את הטבות המס ניתן לקבוע את סדר חישוב ההטבות בהתאם לנתונים האישיים.
ניכוי מס – הטבה זו מקטינה את ההכנסה החייבת סכום הניכוי מופחת מההכנסות החייבות במס ,כך שחישוב המס מבוצע על הסכום הנותר לאחר שהופחתו ממנו הניכויים, השפעתו של הניכוי גדלה ככל שגדל אחוז המס השולי של הנישום. למעשה הניכוי הוא כמו הוצאה בעסק / הוצאה אצל השכיר, והוא מוריד את ההכנסה הממוסה במס.
זיכוי מס- הטבה זו מקטינה ישירות את ההכנסה החיבת במס , סכום הזיכוי מופחת מהחבות במס (מהחיוב למס הכנסה), למרבית הזיכויים קבועה תיקרה, כלומר נקבע סכום מרבי לכל זיכוי. שווי ההטבה אינה תלויה במס השולי של הנישום , אם הנישום אינו משלם מס כלל הטבה זו אינה רלבנטית עבורו.
נקודות שחשוב לשים לב אליהן בנושא הטבות המס בקופות השונות.

1. חשוב לדעת, כי הטבות המס אינן נצברות ואינן ניתנות להעברה משנה לשנה, כך שחשוב לנצל את כל הטבות המס בשנה הנוכחית.

2. בטרם תבצעו את ההפרשות לקופות הגמל, חשוב לבדוק את תקרת ההכנסה המזכה לשכירים ולעצמאיים בשנת המס הנוכחית. ככל שתפקידו את סכומי המקסימום, הרי שתזכו בהטבת מס מקסימאלית.

3. בני 50 ומעלה זכאים להטבות מס מוגדלות (עד 2.5% לשכירים ועד 3.5% לעצמאים).

4. חשוב לדעת, כי את הבקשות להחזרי מס ניתן להגיש באופן עצמאי למס הכנסה או דרך רואה חשבון וחברות לייעוץ מס (בתנאי שלא הוגשו בקשות אלה דרך המעביד), זאת עד לתקופה של 6 שנים אחורה.

 

סדר חישוב ההטבות – זיכוי קודם או ניכוי קודם .

 

לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, בגין הפקדה לקופת גמל השונות לקצבה, הן לגבי עמית מוטב והן לגבי יחיד שאינו עמית מוטב, ניתנת הטבת מס בדרך של "ניכוי", אשר מפחית את סכום הברוטו למס ההכנסה, וכתוצאה מכך קטן סכום המס בהתאם לשיעור המס השולי של העובד שנע בין 10% ל- 45%, לפי מדרגות המס. בגין יתרת ההפקדה אשר בגינה לא ניתן "ניכוי", מחושבת ההטבה בדרך של "זיכוי ממס" (סעיף 45א), דהיינו הפחתת המס לפי שיעור של 35% מסכום ההפקדה, עד התקרה המותרת בחוק.
המחוקק מאפשר גמישות באשר לסדר מתן ההטבות הנ"ל ("ניכוי" / "זיכוי"), לפיכך לגבי העובדים, שבכפוף להגדרות הקיימות בחוק, זכאים הן לניכוי והן לזיכוי ממס ושיעור המס השולי שלהם הינו בטווח של 10%- 23% (הטבת ניכוי ממס , הורדת החבות למס הכנסה , וזה גורר הורדת החבות לביטוח לאומי ביטוח לאומי זה כ- 10% לשכירים ו כ 16% לעצמאיים , ) , עדיף לחשב את הטבת המס בשלב הראשון בדרך של "זיכוי ממס" ורק בשלב השני בדרך של "ניכוי".
לעומת זאת לגבי העובדים ששיעור המס השולי שלהם יותר מ 23%, , עדיף לחשב את הטבת המס בשלב הראשון בדרך של "ניכוי", בכפוף לתקרות הרלוונטיות ורק בשלב השני בדרך של "זיכוי ממס".

 

בחירת סוג העמית – עמית מוטב או יחיד שאינו עמית מוטב

 


סכומי הטבת המס בדרך של "ניכוי", בגין הפקדה לקופת גמל , מחושבים לפי סוג העמית (עמית מוטב או יחיד שאינו עמית מוטב), אשר נקבע בהתאם לקריטריון של סכום ההפקדה החודשית לקופות (חלק העובד וחלק המעביד, כולל פיצויים). על מנת לקבל סיווג של עמית מוטב יש להפקיד כיום בכל חודש, לפחות סך של 1,585 ₪ (16% מהשכר הממוצע במשק נכון לשנת המס 2018..
הפקדות לקצבה עבור עובד עצמאי – הניכוי המוכר לקופת גמל ,קרן פנסיה או ביטוח מנהלים (קופות לקצבה) לעצמאי, בשל הכנסתם החייבת במס עד תקרה של 208,800 ₪ , הכנסה מזכה לפי 11% מההכנסה- סך מרבי של 22,968 ₪ לשנה. הזיכוי ממס המרבי בשל הפקדות לקופות לקצבה של 5% מההכנסה החייבת במס, עד תקרה של 194,400 ₪ לשנה, דהיינו סך מרבי של 9,720 ₪ בשנה ומזיכוי במס בסך של 3,402 ₪ המהווה 35% מההפקדה. לפיכך ההפקדה המרבית לעצמאי שתזכה בניכוי ובזיכוי הינה בסך של 34,452  ₪ לשנה. חשוב לזכור כי הפקדה מרבית זו כדאית רק לעצמאי שמרוויח בגובה התקרה ומעלה וכן סכום זה כולל הפקדות לקופות לקצבה שבוצעו לאורך כל השנה בשל המפקיד.
לגבי יחיד שאינו עמית מוטב, שהינו מעל גיל 50, נקבע בתקנות מס הכנסה שאחוז הניכוי יהיה 7.5% (עד לתקרה של 5% מ"ההכנסה המזכה").
לאור האמור לעיל, ברור שלגבי עובד שגילו מעל 50, העונה על הקריטריון של עמית מוטב, כדאי להעדיף במקרים מסוימים לבצע את חישוב הטבת הניכוי לפי התנאים של יחיד שאינו עמית מוטב (7.5% במקום 5%).
כמו כן, תיתכן אפשרות של זיכוי גבוה יותר ליחיד שאינו עמית מוטב כתוצאה מכך שהתקרה לזיכוי הבסיסי הינה "תקרת הכנסה מזכה" בעוד שתקרת הזיכוי הבסיסי לעמית מוטב.

הפקדות לקופות גמל לשכירים בגין הכנסה לא מבוטחת
הפקדות למי שאינו עמית מוטב
הניכוי המוכר בגין הפקדות לשכירים שאינם עמיתים מוטבים, בשל חלק השכר שהמעביד אינו מפריש (הכנסה לא מבוטחת) בעבורם לקופות גמל, הינו בשיעור של עד 5% מההכנסה הלא מובטחת , עד תקרה של 98,400 ₪ לשנה (הפקדה מכסימלית 4,920₪) עבור קופות לקצבה.
זיכוי בשיעור של 7% ממשכורת מבוטחת עד הכנסה שנתית של 98,400 ₪ הפקדה מרבית בסך 6,884 ₪ המזכה בשיעור של 35% בסך 2,411 ₪.
הפקדות לעמית מוטב
הניכוי המוכר בגין הפקדות לקופות לקצבה לשכירים שהם עמיתים מוטבים, בשל חלק השכר שהמעביד אינו מפריש בעבורם לקופות גמל (הכנסה לא מבוטחת), הינו בשיעור של עד 11% מההכנסה הלא מובטחת , עד תקרה של 98,400 ₪ לשנה (הפקדה מכסימלית 10,824 ₪) אך לא יותר מההפרש מסך שנתי של 388,800 ₪ בניכוי הכנסה המבוטחת.
זיכוי בשיעור של 7% ממשכורת מבוטחת עד הכנסה שנתית של 98,400 ₪ הפקדה מרבית בסך 6,804 ₪ המזכה בשיעור של 35% בסך 2,411 ₪.
זיכוי נוסף בשיעור של 5% ממשכורת לא מבוטחת עד הכנסה שנתית של 98,400 ₪.

 


הפקדות עצמאי שהוא גם שכיר

 


11% ניכוי מהכנסה הלא מבוטחת ומהכנסה כעצמאי עד הכנסה שנתית בסך של 97,200 ₪.
ניכוי נוסף בשיעור של 11% מהכנסה לא מבוטחת, עד תקרה של 97,200 ₪ לשנה (הפקדה מכסימלית 10,692 ₪) אך לא יותר מההפרש מסך שנתי של 388,800 ₪ בניכוי הכנסה המבוטחת.
זיכוי בשיעור של 7% ממשכורת מבוטחת עד הכנסה שנתית של 97,200 ₪ הפקדה מרבית בסך 6,804 ₪ המזכה בשיעור של 35% בסך 2,381 ₪.
זיכוי נוסף בשיעור של 5% מצירוף של המשכורת הלא מבוטחת והכנסה כעצמאי עד הכנסה שנתית של 97,200 ₪ .

 

קרן השתלמות לעצמאיים

 


ההפקדה שתזכה במרב ההטבות הינה בשיעור של 7% מההכנסה כעצמאי עד תקרה של 261,000  ₪ לשנה. דהיינו, הפקדה מרבית בסך של 18,240₪ לשנה. בשל ההפקדות יינתן ניכוי מההכנסה החייבת עד 4.5% שהם 11,745 ₪ לשנה.

 

קרן השתלמות לשכירים בעלי שליטה בחברה

 


ההפקדה שתזכה במרב ההטבות הינה בשיעור של 6% מההכנסה השנתית עד 188,544 ש"ח, דהיינו, הפקדה מרבית בסך של 11,313 ש"ח מהם יינתן ניכוי מההכנסה החייבת במס עד 4.5% שהם 8,484 ₪ לשנה.
מובהר בזאת כי הפרשת המעביד מעבר לשיעור של 4.5% ועד לשיעור של 7.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 אומנם לא תותר כהוצאה בידי החברה אך לא תיחשב כהכנסה חייבת במס בידי על השליטה כפוף לתשלום מקביל של בעל השליטה של לפחות שליש מהסכום ששילמה החברה.

 

 

 קרן פנסיה חובה לעצמאיים

החל משנת 2017 חובה על כל עצמאי להפקיד כספים לקרן פנסייה , עצמאי שלא יפקיד על פי החוק יסתכן בהטלת קנסות .

הסכום המינמאלי שעל עצמאי להפקיד 842 ש"ח לחודש , 10,104 ש"ח לשנה .

 

 


דוגמאות:

דוגמא א

א הינו עצמאי בן 39 שנחשב עמית מוטב (מפקיד כל חודש 1,329 ₪ ) לקרן פנסיה – קרן פנסיה היא קרן לקצבה, הכנסתו של העצמאי 250,000 ₪ ברוטו לשנה. וכל ההכנסה הינה מיגיעה אישית.
נישום זה מצוי במדרגת מס של 30% (נכון לשנת2018 ), ולכן קודם נדרוש את הניכוי ואח"כ את הזיכוי ממס.
ל א מגיע ניכוי של 11% מההכנסה עד תקרה של 22,968 ₪, כלומר א הפקיד כל השנה 15,948 ₪ ובסוף שנה הוא יפקיד סכום של 7,020 ₪ כדי לקבל את מירב הניכוי ממס המגיע לו על פי החוק,
חישוב לניכוי: הכנסתו החייבת 250,000 ₪ - 22,968₪ (הניכוי ממס המרבי) הכנסתו החייבת למס הכנסה לאחר הניכוי הינה 227,032 ₪. ל א מגיע גם זיכוי ממס בסך 35% .
מהמס ש א יצטרך לשלם הוא יקבל זיכוי ממס 2,411 ₪ (מהמס שהוא יצטרך לשלם ירד לו 2411 ₪).
א הפקיד גם לקרן השתלמות סך של 1,500 ₪ לחודש בסיכום שנתי 18,000 ₪ בשנה בגין זה הוא יקבל ניכוי של 11,205 ₪ , כלומר הכנסתו החייבת למס הכנסה אחרי ניכוי המגיע לקרן השתלמות הינה 227,032₪ – 11,205 ₪ = 215,827 ₪.

לאחר הניכוי של קרן השתלמות וקרן הפנסיה במקום לשלם מס על הכנסה של 250,000 ₪ לשנה , א משלם מס על הכנסה של 215,827 ₪ לשנה, כלומר נחסך מס של 10,252₪ לשנה (א במדרגת מס של 30%). וכן הוא קיבל זיכוי של 2,411 ₪, כך ששילם מס הכנסה פחות (בגלל הפקדותיו לקופות השונות), 12,663 ש"ח.

 

 

אני מקווה שהייתי לכם לעזר להבנת נושא כה חשוב זה הפקדות לקופות השונות.

 

 

להבהרות ולשאלות נא לפנות למשרד רואי חשבון גליה בר.